Wznowienia, rozgraniczenia


Wznowienie granic nieruchomości

Wznowienie granic reguluje ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 17 maja 1989 r. Na wstępie należy zaznaczyć, że procedura wznowienia może być stosowana jedynie w przypadku zniszczenia, zatarcia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości, wcześniej już ustalonych. Granice prawne to takie granice, dla których istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć je w terenie z wysoką dokładnością, dodatkowo potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną. Granice takie powstają podczas takich czynności geodezyjnych jak:

- rozgraniczanie nieruchomości,
- podział nieruchomości,
- scalenie i podział nieruchomości,
- scalenie i wymiana gruntów.

Wznowieniu podlegają więc znaki graniczne przesunięte, zniszczone lub uszkodzone, wcześniej ustalone w jedynym w wymienionych procesów legislacyjno-prawnych. W przypadku wyniknięcia sporu w trakcie czynności wznowienia granic strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie spraw.


Rozgraniczenie nieruchomości

Jeżeli nie możemy ustalić przebiegu granic nieruchomości określająch musimy dokonać rozgraniczenia nieruchomości. Procedura rozgraniczenia pozwala na określenie położenie punktów i lini grnanicznych następnie na utrwalenie znaków granicznych na gruncie i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Rozgraniczenie nieruchomości może być dokonane na wniosek strony lub z urzędu przez wójta (burmistrza, prezyednta miasta) w trybie administracyjnym lub sądowym. Postępowanie o rozgranieczeniu nieruchomości przeporwadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gopodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. Na postępowanie o wszczęciu rozgraniczenia nie służy zażalenie. Tryb sądowy możliwy jest w sprawach o własność oraz w przypadku nierozstrzygnięcia rozgraniczenia w trybie administracyjnym lub przypadkach żądania przekazania sprawy do sądu przez stronę w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rozgraniczeniu w trybie administracyjnym.Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!